Saturday, June 13, 2009

qartuli xalxuri simgerebi sataves udvelesi droidan igebs.arqeologiuri gatxrebis shedegad dadginda,rom igi sam atascleuls itvlis.